دکتر الهام السادات هاشمیان نائینی - جراح و متخصص زنان زایمان و نازایی 

دکتر الهام السادات هاشمیان نائینی

جراح و متخصص زنان زایمان و نازایی

بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر الهام السادات هاشمیان نائینی - جراح و متخصص زنان زایمان و نازایی دکتر الهام السادات هاشمیان نائینی - جراح و متخصص زنان زایمان و نازایی دکتر الهام السادات هاشمیان نائینی - جراح و متخصص زنان زایمان و نازایی

دکتر الهام السادات هاشمیان نائینی - جراح و متخصص زنان زایمان و نازایی

دکتر الهام السادات هاشمیان نائینی - جراح و متخصص زنان زایمان و نازایی

انتشار دومین ویراست چکیده الگوریتمی ویلیامز

جلد 1 و2

 

دکتر الهام السادات هاشمیان نائینی - جراح و متخصص زنان زایمان و نازایی

دکتر الهام السادات هاشمیان نائینی - جراح و متخصص زنان زایمان و نازایی

دکتر الهام السادات هاشمیان نائینی - جراح و متخصص زنان زایمان و نازایی

 

مصاحبه ها

دکتر الهام السادات هاشمیان نائینی - جراح و متخصص زنان زایمان و نازایی

دکتر الهام السادات هاشمیان نائینی - جراح و متخصص زنان زایمان و نازایی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...